Жиі кездесетін жалғаулар…

 Мынаған назар аударыңыз !

  1. Жалғаулар – окончания:

дан / – ден – дауысты, үнді және ұян дыбыстары / з, ж / дыбыстардан соң;

тан / – тен – қатаң және ұян дыбыстары  / б, в, г, д /;

нан / – нен – / м, н, ң / дыбыстардан соң(тәуелдік жалғаулардан соң).

2. Мынадай маңызы бар – имеют значение:

из, от, с орыс тіліндегі предлогтардың – значение русских предлогов.

Сұрақтары:

қайдан? – откуда?    неден? – из чего?

кiмнен– от кого?

қашаннан? – с какого времени?

қай уақыттан? – с каких пор?

3. Мынаны білдіреді – обозначают:

  • Салыстырма- сравнение: жаздан қыс суық;
  • Әрекеттің, істің мерзімнің басталуын – начало действия, явления, исходный пункт: қаладан, таңнан
  • Өнімнің, не болмаса заттың неден жасалынуы – из чего сделан: алтыннан, ұннан.