Сабақтар жалғасуда

Мынаған назар аударып көрейік!

 

когда говорим: могу и не могу что-то сделать

  1. основа слова (твердая/мягкая) + суф. «а»/ «е» + слово ала + мын (сың, ды, сыз. мыз)

(с)могу писать – жаза аламын (сың, ды, сыз. мыз)

 

  1. основа слова (твердая/мягкая) + суф. «а» / «е» + слово алмаймын (сың, ды, сыз. мыз)

не (с)могу писать – жаза алмаймын (сың, ды, сыз. мыз);

 

  1. основа слова заканчивается (на гласную)+ суф. «й» + слово алмаймын (сың, ды, сыз. мыз)

3 задание  тапсырманы орындап көріңіз:          https://forms.gle/jP5PHJhPQMQ3jPCC8

 

1-кесте

   … а … е  

не могу —

бара алмай +

жүре алмай +

мін/мын
ал жүр сің/сың
бар бер ді/ды
жаз кел сіз/сыз
аудар кет міз/мыз
тұр сөйлес +

Могу:

бара + ала +

жүре ала +

мін/мын
отыр тексер сің/сың
жат көр ді/ды
шақыр әкел сіз/сыз
апар әпер міз/мыз
демал өзгерт
қоштас жүргіз
сат өткіз
қатыс түсін
ұйымдастыр жібер
түзет

 

2-кесте

   ……. й … й

 

не могу:

сұрай алмай +

мін/мын
сұра сөйле сің/сың
талда көзде ді/ды
жоспарла серуенде сіз/сыз
қара істе міз/мыз
ойна емде +

могу —

сұрай + ала +

мін/мын
баста зертте сің/сың
таңда белгіле ді/ды
бақыла тірке сіз/сыз
қадағала сұра міз/мыз
тазала
хабарла
анықта
ойла
орында